CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT

DOPORUČÍM

Reálnou výši nájemného, výši kauce a záloh na služby s ohledem na tržní možnosti a zvyklostí na trhu.

VYSVĚTLÍM

Proč není vhodné služby zahrnou paušálně do částky nájemného.

DOPORUČÍM TAKÉ

Které položky služeb můžete nájemci účtovat nad částku nájemného.

VYHLEDÁM

Vhodného nájemce.

PŘIPRAVÍM

Nájemní smlouvu a předávací protokol.

MŮŽETE MĚ ZMOCNIT K MNOHA DALŠÍM ÚKONŮM, NEBO VÁM MOHU PŘI NICH JEN ASISTOVAT

PŘEDÁNÍ BYTU

Předání bytu nájemci, opis stavu měřidel energií a vyplnění předávacího protokolu.

PŘEPIS ENERGIÍ

Přepis dodávky energií u dodavatelů na nájemce.

PLATBA NÁJMU

Inkasování nájemného od nájemce, zasílání upomínek, popř. výpovědi.

ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ BYTU

Zpětné převzetí bytu od nájemce při skončení pronájmu.

KONTROLA BYTU

Kontrola bytu a ocenění případné vzniklé škody.

ZPĚTNÝ PŘEPIS ENERGIÍ

Zpětný přepis dodávky energií u dodavatelů z nájemce na pronajímatele.

DÁLE PRO VÁS MOHU ZAJISTIT

DODATKY KE SMLOUVĚ

Vyhotovení prodlužovacích dodatků k nájemní smlouvě nebo dodatků v návaznosti na změny v legislativě.

DALŠÍ PÍSEMNOSTI

Vyhotovení oznámení pro nájemce o čerpání kauce za dluhy na nájemném nebo za způsobenou škodu na bytě.

ÚROKY Z NÁJEMNÉHO

Výpočet úroku z prodlení za neuhrazené nájemné a služby.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

Vyúčtování spotřeby služeb.

OPRAVY V BYTĚ

Zajistit opravu bytu a přípravu bytu pro nového nájemce.

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Vedení účetnictví spojeného s pronájmem nemovitostí.

JE NA VÁS, JAKÝ ROZSAH SLUŽEB SI VYŽÁDÁTE

CENÍK MÝCH SLUŽEB

Fyzická osoba soukromý pronajímatel bytu

Většinu služeb Vám poskytnu bezplatně. Dnešní trh s pronájmy bytů funguje tak, že za služby zprostředkování pronájmu bytu platí nájemce. Pouze řešení specifických věcí a požadavků je účtováno pronajímateli na základě předchozí dohody (provádění oprav a úklidu bytu, právní záležitosti vyžadující konzultace s advokátem, vedení účetnictví a jiné).

Vlastník činžovního domu s nájemními byty

Spolupráce většinou zahrnuje nejen zajištění odsazenosti bytů nájemníky, ale i komplexní správu celého bytového domu, jako je rozúčtování spotřebovaných služeb mezi jednotlivé nájemníky, údržba o opravy společných prostor v domě, revize technického zařízení domu apod. Rozsah poskytovaných služeb je předem specifikován. Ceník služeb je dohodnut dle rozsahu objednaných služeb. Cena za poskytované služby může být sjednána ve formě měsíčního paušálu nebo položkově za každý jednotlivý úkon, popřípadě kombinací obou forem.